עמלות

להלן פירוט העמלות שיחולו על הלקוח:

עמלות בגין עסקה בקרן נאמנות פתוחה

עמלה שתגבה החברה בגין ביצוע עסקה בקרן נאמנות פתוחה תהיה עמלה קבועה על סך 0 ₪ לכל עסקה כאמור.

עמלות קניה ומכירה בגין קרנות מחקות

ישנן קרנות מסוימות, המכונות קרנות מחקות, אשר מסומנות ככאלו באפליקציה ובאתר. כאשר תבקשו לקנות ולמכור קרן כזו, יחולו עליכם עמלת קניה ועמלת מכירה בשיעור של 0.08% (מינ׳ 3 שקלים) מתוך העסקה. אל חשש – כמו שהבטחנו, אין עמלות נסתרות – לפני הקניה של קרן כזו תתבקשו להסכים לגביית העמלה של הקרן המבוקשת.

עמלות כלליות

זיכוי מלא בגין עלויות העברת ני"ע למי שפותח חשבון עד סוף השנה.
 

דמי טיפול חודשיים – 0 ₪ בחודש.
עמלת פתיחות חשבון/סגירת חשבון – פטור.

פעולות במזומן – העברה של כספים מחשבון הלקוח בחברה לחשבון המקור (חשבון בבנק או בחבר בורסה אחר של הלקוח)

העברה שקלית: בגין העברות שקליות הבנק גובה מהחברה עמלות העברה. הלקוח יהיה פטור מתשלום עמלה כאמור עד 5 העברות בשנה קלנדרית. כל העברה נוספת כרוכה בעלות של 5.2 ש"ח.
העברת מט"ח: עמלה בסך $20, בגין כל העברה (החל מההעברה הראשונה).

ריבית בגין יתרת זכות

החברה רשאית להשקיע כספים שבחשבון הלקוח בפיקדון בחשבון נאמנות מרוכז בתאגיד בנקאי ו/או אצל מוסד כספי זר ו/או בכל דרך אחרת מותרת על פי דין ועל פי תקנון הבורסה, עבור הלקוח ולקוחות אחרים של החברה, והלקוח יהיה זכאי לריבית בגין השקעת כספו, ובלבד שהריבית שנצברה בגין כספו שהושקע גבוהה משיעור מינימאלי של 5% וסך הריבית החודשית שנתקבלה בגין כספו יהיה גבוה מסך מינימאלי של 15 ש"ח.

ריבית בגין יתרת חובה

כל עוד לא נקבע אחרת בין הלקוח לחברה, בקשר למתן אשראי, ובמידה וקיימת יתרה שלילית בחשבון הלקוח, תגבה ריבית של 10% במונחים שנתיים בחישוב יומי.

ריבית פיגורים

בגין כל אשראי שהגיע מועד פירעונו ולא שולם באופן מיידי על ידי הלקוח, וכך בגין כל חריגה בחשבון, יישאו, החל מהמועד בו היה על הלקוח לשלמם ועד למועד תשלומם בפועל על ידי הלקוח, ריבית פיגורים בשיעור ריבית בנק ישראל (פריים) בתוספת 15 נקודות האחוז לשנה.

עמלות וחיובים בגין סגירת חשבון לאחר ביצוע הזמנה ראשונית

ככל שהחברה החליטה בהתאם להוראות ההסכם לפתיחת חשבון שנחתם בינה לבין הלקוח ("ההסכם") על סגירת חשבון הלקוח לאחר ביצוע ההזמנה הראשונית (כהגדרת המונח בהסכם) על ידו, בשל אי השלמת תהליך פתיחת החשבון על ידי הלקוח או בשל כל סיבה אחרת כמפורט בהסכם, החברה תפדה את יחידות הקרנות המוחזקות בחשבונו. ככל שייווצרו עלויות עקב פדיון היחידות, החברה תחייב את הלקוח בסכום זה באמצעות כרטיס האשראי האמור. לסכום החיוב יתווספו (לפי העניין) עמלות והוצאות אשר נצברו בחשבון הלקוח. יודגש כי בכל מקרה סכום החיוב בכרטיס האשראי של הלקוח לא יהיה גבוה משיעור המסגרת (כהגדרתו בהסכם).

החברה תהיה זכאית לעמלות בגין שירותים שיינתנו בקשר עם החשבון, לרבות ביצוע פעולות בו, כמפורט בתעריפון זה כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכמים בין הלקוח לבין החברה.

 

מועד עדכון אחרון של התעריפון: 20/12/2023.